hr | en

Documenta je pružila besplatnu pravnu pomoć i pravne savjete na upite civilnih žrtava rata, kroz sastanke ili druga komunikacijska sredstva. Od 2012., zaprimili smo upite žrtava putem e-maila, pošte, telefona ili posjete organizaciji. Do kraja 2014., registrirali smo 164 upita. Najveći broj upita odnosio se na informacije vezane uz ostvarivanje prava i mogućnosti njihove realizacije te dostupne pravne lijekove unutar sudskih postupaka. Zamijećeni problemi: žrtve ne razumiju pravni postupak, te s druge strane otežana mogućnost pokretanja sudskog/upravnog postupka zbog visokih pristojbi. Pojedinci koji su pokrenuli sudske postupka danas su opterećeni naplatom troškova parničnog postupka. Važno je napomenuti da se radi o osobama nižeg socijalno-ekonomskog statusa koji nisu u mogućnosti plaćati parnične troškove. Hrvatsko pravosuđe, kao i šira javnost, nisu prepoznali probleme ove ranjive skupine, njihovu ponovnu viktimizaciju i uzastopno kršnje ljudskih prava. U prilogu dajemo pregled upita, kao i grafički prikaz kategorija stradalnika u periodu od 2011-14., te spolnu strukturu podnositelja upita/ispitanika.