hr | en

Zbog važnosti položaja žrtve u razvoju kaznenopravnog sustava u Republici Hrvatskoj te promicanja prava žrtava kaznenih djela na Konferenciju održanoj 6. srpnja 2018. godine u Novinarskom domu u Zagrebu predstavili smo  rezultate našeg rada objedinjene u Izvještaju o položaju i pravima žrtava kaznenih djela.

Osnovni cilj Konferencije bio je podsjetiti javnost na ostvarivanje cijelog niza temeljnih prava žrtava kaznenih djela (da se sa žrtvama postupa s poštovanjem te da policija, državni odvjetnici i suci budu prikladno osposobljeni za rad sa žrtvama; da se žrtvama pruže razumljive informacije o njihovim pravima i slučaju; da se žrtvama jamči potpora u svim državama članicama EU, da žrtve mogu sudjelovati u postupku ako to žele te da im se pruži pomoć za sudjelovanje na suđenju; da se ranjive žrtve, kao što su djeca, žrtve silovanja ili žrtve s invaliditetom, identificiraju i na odgovarajući način zaštite; da su žrtve tijekom policijskih istraga i sudskih postupaka zaštićene); kao i razvijanje povjerenja u pravosudni sustav.

Stoga je na Konferenciji, uz obraćanje stručnjaka u radu sa žrtvama kaznenih/prekršajnih djela predstavljeni rezultati i nalazi istraživanja potreba žrtava kaznenih djela.

Direktiva 2012/29/EU i ZID ZKP-a/17, uz katalog osnovnih prava žrtava, propisuju i dodatna prava sljedećim ranjivim skupinama: djeci, žrtvama kaznenih djela protiv spolne slobode i trgovanja ljudima, ali i žrtvama koje su dodatna prava stekle nakon provedene pojedinačne procjene.

Stoga i Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek, Bijeli krug Hrvatske iz Splita i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima iz Vukovara kao  provoditelji projekta  poseban dio posvećuje ranjivim skupina koje su temeljem svih naših aktivnosti i samog predstavljenog istraživanje izdvojene kao one kojima je u velikoj je mjeri potrebna pravna, psihološka i emocionalna pomoć, u bilo kojoj od faza postupaka da se nalaze te neovisno o vremenskoj distanci koja je od pretrpljenog kaznenog djela protekla.

Još jednom zahvaljujemo donatorima na prepoznavanju važnosti ove teme, kao i svim sudionicima Konferencije.