hr | en

Documenta – centar za suočavanje s prošlošću učestovovala je na Konferenciji o naslijeđu Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju te ovom šrilikom želi podijeliti sa svima zainteresiranima zaključke i preporuke iste.

Oslanjajući se na napore koje je MKSJ već preduzeo u pokretanju razgovora o naslijeđu i projekata u vezi s naslijeđem Međunarodni sud je održao završnu konferenciju o naslijeđu 22-24. lipnja 2017. kako bi doprinio debati koju trenutno vodi čitav niz zainteresiranih strana. Ovom prilikom različiti lokalni, regionalni i međunarodni akteri razgovarali su o aspektima uloge Međunarodnog suda i njegovog naslijeđa u nekoliko ključnih oblasti.

Cilj konferencije je da se drugima omogući da se oslone na postignuća koja je MKSJ ostvario tokom svog 24-godišnjeg postojanja. Zamisao je da se održi niz dinamičnih dijaloga sa onima koji mogu prenijeti ono što je Međunarodni sud razvio u nove oblasti, s posebnim osvrtom na ulogu nacionalnih aktera. Konferencija će istražiti na koji način rad MKSJ-a može formulisati odgovore na zvjerstva i zločine vezane za sukobe na nacionalnom nivou na brojnim poljima, i istovremeno iskoristiti transfer iskustava stečenih na nacionalnom nivou.

Na ovoj konferenciji, razmatranje naslijeđa neće biti samo statička ocjena rada MKSJ-a, nego i dinamičan razgovor i proces transformacije – razmjena iskustava i saznanja. Samo kroz dinamičan i otvoren  proces može se postići krajnji cilj, a to je unapređenje i jačanje vladavine prava.

Više informacija na stranici MKSJ.