hr | en

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarenja statusa i prava žrtve seksualnog nasilja u Domovinskom ratu i Pravilnik o ustrojstvu i načinu rada povjerenstva za žrtve seksualnog nasilja u kojem imate obrasce i zahtjev za stjecanje statusa i zakonom predviđenih prava objavljeni su u Narodnim novinama br. 97/2015, a dostupni su na slijedećim linkovima:  

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_97_1888.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_97_1889.html

U prilogu zahtjevi za direktne i indirektne žrtve seksualnog nasilja tijekom Domovinskog rata.