hr

Projekt ,,Javni dijalog o sudbini ubijenih i nestalih: mi pamtimo – a vi?” je podržan sa € 150.000 financijske podrške
Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP