hr | en

Ovom prilikom želimo sa Vama podjeliti publikaciju TRIAL International-a pod nazivom “Obeštećenje preživjelih u okviru krivičnih postupaka: Perspektive sa terena“.  TRIAL International zajedno sa partnerskom organizacijom Centrom za pravnu pomoć ženama, uradio je niz intervjua neophodnih za izradu navedene publikacije

Ista prikazuje prednosti i/ili prepreke sa kojima se preživjele ratnog seksualnog nasilja suočavaju prilikom ostvarivanja prava na nadoknadu nematerijalne štete u okviru krivičnog postupka, kao i u parničnom postupku. Također, odražava stručna viđenja- osoba sa kojima su urađeni intervjui- predstavnika/ca međunarodnih i domaćih institucija/organizacija, neuropsihijatrica, psihologinja, tužitelja, sudija, advokatica, kao i iskustva samih preživjelih vezano za ovu tematiku. Ista daje određene preporuke u kojem smjeru bi se navedena problematika trebala rješavati.

Publikacija je dostupna na sljedećim linkovima:

BHS: http://tri.al/VY

ENG: http://tri.al/Vx