hr | en

Fonda za humanitarno pravo je 22. siječnja 2016. godine predstavio izvještaj „Pravo žrtava na reparacije u Srbiji i standardi Evropskog suda za ljudska prava“. Izvještaj sumira nalaze o pravnom okviru i praksi poštivanja prava žrtava kršenja ljudskih prava tokom 1990-tih na reparacije u odnosu na standarde Europskog suda za ljudska prava tijekom 2014. i 2015. godine.

Izvještaj se nalazi u prilogu.