hr | en

U današanjoj presudi Sudskog vijeća u predmetima Jularić v.
Hrvatska (broj zahtjeva 20106/06) i Skendžić i Krznarić v. Hrvatska (broj
zahtjeva 1612/08), a koje nisu konačne, sud je zaključio da je u istima
povrijeđeno: pravo na život zajamčeno čl. 2 (pravo na život – nedostatak
učinkovite istrage) Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Oba predmeta su povezana sa zločinima počinjenim u
Domovinskom ratu: u prvom predmetu suprug podnositeljice zahtjeva je ubijen od strane pripadnika srpskih
paravojnih snaga (ili JNA) u Vukovaru 03. listopada 1991., a u drugom nestanak
supruga i oca podnositelja zahtjeva uhićenog od pripadnika Hrvatske vojske, u
Otočcu, 03. listopada 1991.