hr | en

Dvogodišnji izveštaj Fonda za humanitarno pravo o suđenjima za ratne zločine u Srbiji pruža uvid u sve predmete ratnih zločina koji su tijekom 2014. i 2015. godine vođeni pred Višim i Apelacionim sudom u Beogradu, i pred sudovima opće nadležnosti. U izveštaju su za 27 predmeta dani kratak pregled postupka i osnovni nalazi FHP-a u vezi sa predmetom. Njima prethode opći nalazi o suđenjima za ratne zločine 2014. i 2015. godine, kao i bitni društveno-politički događaji koji su od značaja za suđenja za ratne zločine.