hr | en

U sklopu projekta Prava, podrška, zaštita i kompenzacija žrtava kaznenih djela u svrhu doprinosa implementaciji Direktive 2012/29/EU o  o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela i Direktive 2004/80/EC o  naknadama žrtvama kaznenih djela je na Europski dan žrtava kaznenih djela održana Konferencija, uz pokroviteljstvo Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, koja je okupila predstavnike pravosuđa (predsjednike i suce županijskih sudova, općinskih sudova, odvjetnike, predsjednicu i sutkinju Visokog prekršajnog suda), predstavnike Ureda Pučke pravobraniteljicu, Pravobraniteljicu za djecu, predstavnike specijalnih ureda pravobranitelja – za ravnopravnost spolova i osobe sa invaliditetom, predstavnike Ministarstva pravosuđa, Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstva unutarnjih poslova, organizacije civilnog društva za ljudska prava iz Zagreba, Rijeke, Splita, Pakraca i Osijeka koje godinama rade na podršci žrtvama.  

Svim sudionicima  konferencije je zajedničko da se u svom radu bave žrtvama kaznenih djela, neki kroz sudske postupke, kaznene, građanske, upravne, neki se bave podrškom žrtvama pojedinih  kaznenih djela, poput zločina iz mržnje, obiteljskog nasilja, ratnim zločinima, terorističkim aktima, ili prema individualnim karakteristikama žrtve – djecom, osobama s invaliditetom, nacionalnim manjinama, ženama, ranjivim skupinama,  a neke od organizacija pružaju opću podršku, neovisno o kategoriji počinjenog kaznenog djela i karakteristikama osobe u ulozi žrtve.
Na konferenciji je istaknuto da postoji potreba za snažnijom provedbom zaštite prava ranjivih skupina, za jačanjem svih pružatelja sustava podrške, kako bismo zajedno doprinijeli boljem i sigurnijem položaju žrtve, uklanjanju sekundarne viktimizacije, te da žrtva nikada ne smije biti dovedena u poziciju, i u pomisao, da je ostala sama.

Žrtvama kaznenih djela treba osigurati “stvarnu i odgovarajuću ulogu” u kaznenom i drugim postupcima, kroz poduzimanje mjera kojima će se osigurati da se sa žrtvama postupa uz duž­no poštovanje njihova ljudskog dostojanstva te da im se priznaju prava i legitimni interesi, kao i da se ranjivim žrtvama zajamči pravo na poseban postupak koji najbolje odgovara njihovim okolnostima. Postoje određene kategorije koje pripadaju skupini posebno ranjivih žrtava, zbog svojih osobnih karakteristika ili zbog naravi učinjenog kaznenog djela.

Osnovni cilj Konferencije bio je podsjetiti javnost na ostvarivanje cijelog niza temeljnih prava žrtava kaznenih djela (da se sa žrtvama postupa s poštovanjem te da policija, državni odvjetnici i suci budu prikladno osposobljeni za rad sa žrtvama; da se žrtvama pruže razumljive informacije o njihovim pravima i slučaju; da se žrtvama jamči potpora u svim državama članicama EU, da žrtve mogu sudjelovati u postupku ako to žele te da im se pruži pomoć za sudjelovanje na suđenju; da se ranjive žrtve, kao što su djeca, žrtve silovanja ili žrtve s invaliditetom, identificiraju i na odgovarajući način zaštite; da su žrtve tijekom policijskih istraga i sudskih postupaka zaštićene); kao i razvijanje povjerenja u pravosudni sustav.

Stoga je na Konferenciji, uz obraćanje stručnjaka u radu sa žrtvama kaznenih/prekršajnih djela predstavljeno i preliminarno istraživanje potreba žrtava kaznenih djela te priručnik namijenjen žrtvama kojim želimo na jednostavan način informirati o pravima kao i postupku za ostvarivanje tih prava. Reultate prelimiranog istraživanje možete vidjeti u prilogu.

Još jednom zahvaljujemo donatorima na prepoznavanju važnosti ove teme, kao i svim sudionicima Konferencije koji su istoj osbno prisustvovali, ali i onim koji su istu pratili na Facebook profilu Documente putem live-stream-a.