hr | en

Devetnaest organizacija za zaštitu i promociju različitih sfera ljudskih prava, okupljenih u ad hoc koaliciju, izradilo je izvještaj o stanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj. Koalcija je imala više radnih sastanaka kako bi se što cjelovitije
sagledali problemi i mogao saastaviti  izvještaj o stanju ljudskih prava i njihovoj zaštiti u RH. Izradu izvještaja koordinarala je Kuća ljudskih prava, čija je Documenta suosnivačica i članica.

Ovaj izvještaj napravljen je za novi mehanizam UN-a UPR (Univerzalni periodički pregled). Naime, stanje ljudskih prava u Hrvatskoj, ove će se godine razmatrati u okviru UPR-a, na 9. Sjedinici UN-ovog Vijeća za ljudska prava (HR Council), točnije 29. studenog 2010.

Republika Hrvatska ratificirala je gotovo sve relevantne međunarodne dokumente kojima se štite ljudska prava – konvencije i većinu fakultativnih protokola. Na ratifikaciju još čeka Konvencija o pristupu službenim dokumentima. Prema nalazima u ovom izvještaju najveći problem Republike Hrvatske ostaje slabo ili nikakvo provođenje potpisanih međunarodnih dokumenata.
Iako su sve međunarodne  konvencije „nadređene“ domaćem zakonodavstvu, u presudama gotovo nikada na nailazimo na pozivanje na ove značajne međunarodne mehanizme zaštite ljudskih prava.