hr | en

Fonda za humanitarno pravo je, povodom prvostupanjske presude Prvog osnovnog suda u Beogradu, objavio priopćenje za javnost. Prvostupanjskom presudom je u cijelosti usvojen tužbeni zahtjev Stjepana Oskomića iz Kukujevaca i naloženo je Republici Srbiji da mu isplati milijun dinara na ime naknade štete zbog etnički motiviranog ubojstva njegovih roditelja Agice i Nikole Oskomić u srpnju 1993. godine u Kukujevcima (općina Šid). Fond za humanitarno pravo, koji zastupa Stjepana Oskomića u ovom predmetu, navodi da je ovom presudom, nakon više od devet godina suđenja, postignuta pravda i ispravno utvrđena odgovornost države za teške etnički motivirane povrede ljudskih prava, shodno domaćem i međunarodnom pravu.

Priopćenje za javnost se nalazi u prilogu.